Ondernemers Alert

Ondernemers Alert versterkt Publiek-Private Samenwerking en werkt aan het bewust maken van ondernemers over de schade die zij ondervinden van ondermijnende criminaliteit en de rol die ondernemers kunnen spelen in de aanpak ervan.

Ondernemers Alert is ontstaan in het najaar van 2016. In Oost-Nederland kwam het instrument voort uit de behoefte met ondernemers in gesprek te gaan over ondermijning. Ondernemers zijn niet alleen zelf kwetsbaar voor ondermijnende activiteiten, ze weten vaak wat in de eigen directe omgeving gebeurt, vangen soms signalen op van mogelijke misstanden, maar doen zelden of nooit melding van de signalen of aangifte. Ondernemers Alert heeft vier doelstellingen:

  • Bewustwording
  • Vergroten meldingsbereidheid
  • Herstel van wederzijds vertrouwen (publiek-privaat)
  • Realiseren, dan wel versterken van lokale netwerken

De avonden bestaan uit een plenair gedeelte met enkele sprekers, die ondernemers voorlichten over de verschillenden aspecten van ondermijnende criminaliteit. Dit deel 1 van Ondernemers Alert staat in dienst van de rondetafelgesprekken in het tweede deel van de avond. Deze rondetafelgesprekken zijn het belangrijkste onderdeel van de avond, waarin de ondernemers in de gelegenheid zijn om in gesprek te gaan met enkele experts, uit zowel de publieke als de private sector.

Inhoud Ondernemers Alert

De onderwerpen die de revue passeren:

  • Stellen van vragen
  • Delen van verhalen
  • Ervaringen uitwisselen
  • Melding doen van misstanden
  • Aanzet tot versterken van lokale netwerken
  • Gesprek aangaan met wijkagent, bedrijfscontactfunctionaris (of iemand met een vergelijkbare rol bij de gemeente).

Op de Ondernemers Alert-avonden kunnen de aanwezigen de signalen ruiken die mogelijk op het bestaan van een drugslab wijzen. Naast KIEKUUT ligt er een XTC-Geurkaart.  

Ondernemers Alert-avonden staan niet op zichzelf en vragen om adequate opvolging, zoals het daadwerkelijk geven van terugkoppeling over meldingen van vermeende misstanden. De Ondernemers Alert-bijeenkomsten vormen een goed vertrekpunt voor het herstellen van vertrouwen in de overheid. Daarnaast is het van belang zichtbaar te maken dat meldingen serieus genomen worden. Niet minder belangrijk is dat de netwerken die zijn versterkt of waar een begin mee is gemaakt op de avond, daadwerkelijk worden geconsolideerd. De wijkagent of bedrijfsfunctionaris heeft een belangrijke rol.  Een verbeterd lokaal netwerk is cruciaal voor vervolgbijeenkomsten, bijvoorbeeld wanneer slachtoffers van ondermijning naar voren komen om hun verhaal te delen of omdat een ondernemer bereid is een volgende bijeenkomst te faciliteren.

Voor meer informatie: info@pvo-oostnederland.nl.