KIEK UUT Veilig Buitengebied

KIEK UUT Veilig Buitengebied bundelt krachten van gemeenten, ondernemers en deskundigen in de strijd tegen ondermijning.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO Oost-Nederland) heeft het proces KIEK UUT Veilig Buitengebied (VB) op basis van Publiek-Private Samenwerking ontwikkeld.

 De meest recente cijfers tonen aan dat circa 15% van de agrariërs in het buitengebied wordt benaderd door criminelen:

 • bevolking in het buitengebied krimpt
 • veel boeren en agrariërs hebben moeite financieel het hoofd boven water te houden
 • leegstaande schuren zijn een gewild object voor hennepteelt of xtc-labs
 • dumping van drugsafval
 • minder toezicht door gebrek aan mankracht.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland heeft voor KIEK UUT Veilig Buitengebied een Publiek-Private Samenwerking (PPS) ingericht dat bestaat uit de volgende stappen: 

Inrichting en vastleggen van de Publiek-Private Samenwerking:
 1. Afbakening gebied: bepalen van grenzen van de locatie en beschrijven van de activiteiten die daar plaatsvinden.
 2. Samenstelling deelnemers: welke partijen willen samenwerken waarvoor de veiligheidssituatie wordt aangegaan. De vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen vaststellen.
 3. Doelstelling: vaststellen van doelstelling(en) om de veiligheidssituaties in het gebied te verbeteren.
 4. Samenwerkingsafspraken: afspraken maken over besluitvorming, interne en externe communicatie etc..
 5. Samenwerkingsovereenkomst: samenwerking wordt schriftelijk vastgelegd door middel van een intentieverklaring. Bij certificering hoort een convenant.
 Veiligheidsanalyse en plan van aanpak
 1. Veiligheidsanalyse: analyse van het gebied aan de hand van beschikbare cijfers van politie, brandweer, omgevingsdienst, RIEC, natuurbeschermingsorganisatie, gemeente, etc. en de resultaten van een onderzoek bij agrariërs en bewoners door een enquête of interviews.
 2. Vaststellen maatregelen: deelnemers van de publiek-private samenstelling vanuit de overlegstructuur betrekken bij de te nemen keuze van maatregelen. Doelstellingen bepalen.
 3. Plan van aanpak: samenvatting van de analyse, doelstellingen, maatregelen, werkwijze, taakverdeling, uitvoeringsschema, etc.
 4. Audit voor certificering: begeleiding naar de audit en audit uitgevoerd door een onafhankelijke auditering organisatie. 

Voor meer informatie over de voorwaarden: info@pvo-oostnederland.nl.

Actuele stand van zaken Veilig Buitengebied 2023:

Onderstaande gemeenten zijn actief aan de slag met KIEK UUT Veilig Buitengebied: 

KIEK UUT Veilig Buitengebied staat voor een meer regionale aanpak met samenwerking tussen een groot aantal (lokale) belanghebbenden zoals gemeenten, politie, brandweer, bewoners, agrariërs, omgevingsdienst, RIEC, natuur en landschapsbeheerders, etc..

Keurmerk aanvragen

Organisaties met Keurmerk Veilig Buitengebied