Onderzoek: digitale indicatoren voor ondermijnende drugscriminaliteit

1 februari 2021

Fleur Wille heeft vanuit Hogeschool Saxion Enschede voor Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland kwalitatief onderzoek gedaan naar digitale indicatoren voor ondermijnende drugscriminaliteit.

Cover Fleur Wille

De onderzoeksvraag luidde ‘Welke ICT-indicatoren zijn te vinden in (open) bronnen van diverse organisaties en zijn deze indicatoren aan elkaar te koppelen waardoor men op voorhand kan zien dat op een locatie sprake is van ondermijnende drugscriminaliteit in de regio Oost-Nederland?’ De scriptie kan hier worden gedownload.

Door indicatoren die kunnen duiden op ondermijnende activiteiten te ontsluiten op basis van al langer bestaande data kan inzicht ontstaan in criminele activiteiten op bepaalde locaties. In het onderzoek is gekeken of daadwerkelijk digitale indicatoren te ontsluiten zijn uit systemen en informatiebronnen van partijen. Fleur heeft in het onderzoek indicatoren van verschillende partners in beeld gebracht die, indien zij gecombineerd worden met andere data, inzicht kunnen geven in de aanwezigheid van verdachte activiteiten op verwonderlijke locaties.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een uitgebreide lijst met zowel bestaande als nieuwe indicatoren waarover partners en overige partijen beschikken in onderstaande categorieën:

 • fysieke locatie
 • vastgoed
 • waarnemingen door handhavers
 • politie of burgers
 • (al dan niet anonieme) meldingen
 • historische gegevens
 • afwijkend of illegaal stroomverbruik
 • afvalwaterkwaliteit

De organisaties die over deze indicatoren beschikken zijn:

 • gemeenten
 • politie
 • omgevingsdiensten
 • netbeheerders
 • vastgoedeigenaren of woningbouwcorporaties
 • waterschappen
 • Regionale Informatie- en Expertisecentra

Voor het combineren van indicatoren tussen partners is het van belang dat frequenter en meer structureel informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen belanghebbende partijen. Patronen kunnen dan eerder worden herkend en het doen van voorspellingen over locaties die een risico vormen voor ondermijnende drugscriminaliteit worden mogelijk. De scriptie wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen.